Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

Dzieci? Jeśli z nim, to nawet teraz. Ślub? Jeśli z nim, może być nawet dzisiaj.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
7043 0561
Reposted fromkrzysk krzysk viadudku dudku

May 01 2018

Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
4614 8245 500
Reposted fromwiksz wiksz viadancingwithaghost dancingwithaghost
4615 8847 500
Reposted fromwiksz wiksz viadancingwithaghost dancingwithaghost
9407 5f7a
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
7155 5c52
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viagreensky greensky
3621 6a67
4994 6933
Reposted fromelinela elinela vialovekillsslowly lovekillsslowly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...